اصقول - معدن گل سرشور
 معدن

در جنوب روستای اصقول ودر فاصله حدود ۷۰۰متری روستا معدن گل سرشور وجود دارد .در زمان قدیم برای شستن سر به جای صابون و شامپو از ان استفاده می کردندواحتمالا به روستاهای اطراف هم صادر می شده است.

شعر سعدی:

گلی‌ خوش‌بوی‌ در حمام‌ روزی
رسید از دست‌ مخدومی‌ به‌ دستم‌

بدو گفتم‌ که‌ مشکی‌ يا عبیری
‌كه‌ از بوي‌ دل‌آويز تو مستم‌

بگفتا من‌ گِلی‌ ناچيز بودم
‌ولیكن‌ مدتی‌ با گُل‌ نشستم‌

کمال‌ هم‌نشين‌ در من‌ اثر کرد
وگرنه‌ من‌ همان‌ خاکم‌ که‌ هستمیکشنبه سوم خرداد ۱۳۸۸ | 23:56 | سید عبدالجواد طالبی |